Projekt "Szkoła TIK na TAK!" w SSP w Ostojowie
Okulary jako przyrząd służący poprawie jakości życia, jakości patrzenia, wyostrzenia jednego z wiodących zmysłów stały się jednym z pierwszych modeli trójwymiarowych wykonanych długopisami 3D przez uczniów SSP w Ostojowie podczas zajęć rozpoczętego już projektu. Ich symboliczne znaczenie nawiązuje do innego spojrzenia na uczenie się, poznawanie świata, rozwiązywanie problemów.
W treningu zmiany perspektywy patrzenia powiedzieliśmy „TAK” technologiom informacyjno-komunikacyjnym. Na przełomie października i listopada zainaugurowaliśmy zajęcia projektu „Szkoła TIK na TAK!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 dla EFS. Oś priorytetowa 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Poddziałanie 8.3.3 – Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK.
Celem realizacji zajęć jest nabycie przez uczniów kompetencji cyfrowych. Zajęcia w formie warsztatów obejmują warsztaty z zakresu modelowania 3D, drukarek 3D oraz warsztaty z zakresu mediów cyfrowych. W założeniach projektu czytamy: Uczeń po realizacji warsztatów będzie m. in. potrafił: tworzyć modele lub wykorzystywać już istniejące modele w trójwymiarowej przestrzeni, uczniowie poznają zasady działania drukarek 3D oraz dodatkowo będą potrafili analizować teksty, przekazy medialne, uczniowie poznają metody i narzędzia wyszukiwania informacji, będą tworzyli proste komunikaty medialne: radiowy, hipertekstowy lub multimedialny, będą potrafili dokonywać prostego montażu materiałów medialnych. Warsztaty przygotują uczniów pod względem wiedzy, umiejętności i obsługi sprzętu, aby następnie mogli realizować projekty edukacyjne. Podczas realizacji pierwszego projektu, uczniowie projektują i drukują modele 3D,podczas realizacji drugiego uczniowie tworzą blogi i strony internetowe, kształtują wizerunek szkoły z wykorzystaniem nowych technologii, tworzą przekazy medialne i stosują zasady netykiety. Jednym z takich działań planowanych jest Blog Szkolny, w którym uczniowie będą dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z nabywaniem wiedzy. Odpowiedzi na pytania kluczowe stawiane podczas formułowania celu wyposażą ich w cenną dla samokształcenia autorefleksję. To zadanie jest związane z realizowaną w szkole innowacją „Oceniania w Dialogu”.
Zajęcia projektu „Szkoły TIK na TAK” są spójne z koncepcją pracy szkoły, realizowanymi innowacjami, harmonogramem uroczystości i wydarzeń szkolnych, programem wychowawczym. Efektem pracy są m.in. wyrazy przygotowane długopisami 3D 3DoodlerStart kojarzone ze słowem „wolność” na „Drzewo wolności” z okazji Święta Niepodległości. Długopisy 3D, w czasach nadmiaru bodźców utrudniających dzieciom skupienie się dłużej na jednej czynności, są jednym ze sposobów na wzmacnianie umiejętności koncentracji, cierpliwości i planowania.
Technologia informacyjna umożliwia zdobywanie informacji, jednak możliwość komunikacji społecznej wymaga od uczniów właściwej selekcji, krytycznego spojrzenia i dystansu. W tym spojrzeniu pomaga, w bardziej dosłownym aspekcie, trening i wykorzystanie wyobraźni przestrzennej.
Co dzień korzystamy z inteligencji przestrzennej. Czy jesteśmy świadomi, jak można ją twórczo i praktycznie wykorzystać? To przecież wyobraźnia przestrzenna umożliwia nam poruszanie się ulicami miasta, planowanie podróży z wykorzystaniem map tworzonych w naszych umysłach. Umiejętność wyobrażania przedmiotów, obiektów w innym położeniu, z innej perspektywy wykorzystywana jest w wielu praktycznych, codziennych sytuacjach, nie tylko zawodowych tak jak w przypadku malarzy, architektów, rzeźbiarzy, szachistów, przyrodników, lekarzy i in. Umiejętność rozpoznawania i nazywania relacji przedmiotów względem siebie, przewidywania sekwencji ruchów prowadzących do efektu końcowego np. podczas montażu elementów w całość powinna być kształtowana u dzieci od najmłodszych lat. Zajęcia projektu „Szkoły TIK na TAK” to lepsza jakość w drodze do kształtowania pojęć z zakresu innych edukacji.

   

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj