Dokumenty - świetlica

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SAMORZĄDOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W OSTOJOWIE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy.
2. Regulamin świetlicy opracowywany jest, co roku przez wychowawców świetlicy (modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego, zatwierdzany przez dyrektora szkoły i przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 

§ 2

Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają uczniom:
-zorganizowaną opiekę wychowawczą oraz nadzór przy odrabianiu lekcji;
- kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
- rozwijają zainteresowania oraz zdolności;
-wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej, twórczej;
-organizują właściwy i kulturalny wypoczynek;
-współpracują i współdziałają ze szkołą, domem, oraz środowiskiem lokalnym.

2. Do zadań świetlicy należy:
-organizowanie opieki, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie
do samodzielnej pracy;
-odkrywanie i rozwijanie zainteresowań;
- upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;
-zapewnienie bezpieczeństwa podczas wypełniania wyżej wymienionych zadań.

 

§ 3


Założenia organizacyjne.

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie(zgodnie z kalendarzem pracy szkoły) w godzinach ustalonych w planie pracy świetlicy.
2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.
Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące:
- imiona i nazwisko uczestnika, klasa;
- adres zamieszkania;
- informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy (imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą odbierać dziecko);
(pisemna zgoda rodzica dziecka, o samodzielnym powrocie do domu);
- numer kontaktu z rodzicami.
3. Kartę zgłoszenia do świetlicy należy wypełnioną oddać w terminie ustalonym przez nauczycieli świetlicy ( informacja o terminie podana na tablicy ogłoszeń)
/Szczegółowy sposób przyjmowania i odbioru dziecka ze świetlicy określają procedury odbioru zamieszczone w aneksie Regulaminu świetlicy./
4. Świetlica w SSP w Ostojowie ma do dyspozycji cztery pomieszczenia – tzw. świetlice
o czterech profilach. Wychowankowie świetlicy mogą przebywać w dowolnie wybranym przez siebie pomieszczeniu, w zależności od własnej potrzeby - chęci zabawy, rozwijania zainteresowań czy odrabiania lekcji.

§ 4


Wychowankowie świetlicy

1. Prawa uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:
• prawo do wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
• korzystania z pomocy wychowawcy w odrabianiu zadań;
• wpływa na planowanie pracy w świetlicy;
2. Obowiązki uczestnika świetlicy.
Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:
• zgłaszania swojej obecności u nauczyciela,
• nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy
• dbania o porządek i wystrój świetlicy,
• poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
• kulturalnego zachowanie się w trakcie zajęć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na przystanku autobusowym, respektowania poleceń nauczyciela-wychowawcy,
• przestrzegania regulaminu świetlicy.
3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie niezapisani do niej, oczekujący na terenie szkoły na planowe zajęcia lekcyjne lub pozalekcyjne.
4. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie danej klasy, skierowani do niej przez dyrektora lub wicedyrektora szkoły w wyjątkowej sytuacji, np., gdy zaistnieje nagła potrzeba zorganizowania zastępstwa za nieobecnego na lekcji nauczyciela.
5. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.
 

§ 5


Nagrody i wyróżnienia


• Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę,
• Pochwała przekazana opiekunom.
• Drobny upominek np. pisemna pochwała- wyróżnienie, naklejka (tzw. motywująca).
Kary
• Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
• Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu (w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie)
• Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
• Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
• Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

§ 6

 

Współpraca z rodzicami


1. Bezpośredni kontakt.
2.Korespondencja z rodzicami.
3. Rozmowy telefoniczne.

 

§7

 

Dokumentacja świetlicy


1. Roczny plan pracy dydaktyczno –wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego uwzględniający wszystkie profile świetlicy;
2. Dziennik zajęć;
3. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
4. Regulamin świetlicy wraz z aneksem.

 

 —  Aneks do regulaminu świetlicy (.doc)

 

 —  Karta Uczestnika Świetlicy (.pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostojów, Kwiecień 2013

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj