Program wychowawczo - profilaktyczny: Wychować Obywatela Polski i Nieba.

W czterech słowach zawiera się pełna treść. Jej dopełnieniem jest każdy, kto tworzy społeczność szkoły. Program wychowawczy wypełniają: Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, Pracownicy szkoły. Tworzą go poprzez własny przykład. Definiują i pogłębiają refleksję na temat wartości wywiedzionych z Konstytucji RP, Ustawy o systemie oświaty, Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja Praw Dziecka, Stanowiska Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych, Dekalogu. Budowanie programu wychowawczego pogłębione jest:

-  udzielaniem sobie odpowiedzi na pytania: Jak w domu uczę? W jakich sytuacjach kształtuję? Jak wyjaśniam, czym jest uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze …;

- prowadzeniem dialogu w oparciu o własny program Opanuj się!, dialogu inicjowanego przez Sokratesa i Platona, a prowadzonego między uczniem-nauczycielem-rodzicem/opiekunem;

-  przyjmowaniem odpowiedzialności za edukację autorytatywną i mentorską.

Tworząc Szkolny Program Profilaktyki, sięgnęliśmy po różne znane i uznane teorie pedagogiczne, które otworzyły dialog pomiędzy osobami wypełniającymi go - Rodzicami, Uczniami, Nauczycielami, Pracownikami Szkoły. Priorytetowymi celami, jakie mają być osiągnięte przez te podmioty, są: zdrowie fizyczne i psychiczne, społeczne, duchowe, emocjonalne oraz umysłowe. Uwzględniając diagnozę każdego ucznia (medyczną, psychologiczną, społeczną i pedagogiczną), ukierunkowujemy wszelkie działania na jego indywidualny rozwój z uwzględnieniem specyficznego profilu inteligencji. Współpraca z różnego rodzaju instytucjami pozwala nam na wyznaczenie optymalnego kierunku wszelkich oddziaływań dydaktycznych, aby zapewnić naszym Uczniom ogólnorozwojowy postęp.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj