Misja Przyroda - Zielone szkoły w parkach narodowych  Misja Przyroda - dzień 5
W ostatnim dniu pobytu podsumowaliśmy wiadomości o ŚPN, przypomnieliśmy odwiedzane miejsca, przebyte szlaki, zwierzęta i rośliny widziane w lesie. Wykonaliśmy w grupach plakaty o naszej wyprawie. Pokażemy je innym uczniom w szkole.   więcej 
  Misja Przyroda - dzień 4
Dziś tzw. dzień kulturowy poświęcony na zwiedzanie obiektów zbudowanych przez człowieka. Ze Szklanej Huty przeszliśmy na Łysą Górę, gdzie zachwyciliśmy się wspaniałym gołoborzem. Zwróciliśmy także uwagę na 157 -metrową wieżę telewizyjną. Na Świętym Krzyżu zwiedziliśmy Muzeum Przyrodnicze, klasztor i kryptę podziemną.  więcej
Misja Przyroda - dzień 3
Wędrując czerwonym szlakiem przeszliśmy drogę od Kakonina do Świętej Katarzyny. Widzieliśmy kapliczkę św.Mikołaja i św.Franciszka ze źródełkiem, z którego ponoć woda, wg miejscowych wierzeń, ma moc leczenia oczu. Zdobyliśmy najwyższy szczyt w Górach Świętokrzyskich-Łysicę 612m n.p.m. i podziwialiśmy gołoborze, czyli skalne rumowiska.   więcej 
Misja Przyroda - dzień 2
Świętokrzyskie Skrzaty, Tropiciele, Świętokrzyskie Smerfy i Brzózki  z ostojowskiej podstawówki  spędziły dzisiejszy dzień na zdobywaniu wiedzy o ekosystemach i na prowadzeniu obserwacji terenowych. Wysłuchaliśmy więc wykładu pracownika ŚPN, a później udaliśmy się na wycieczkę. więcej
Misja Przyroda - dzień 1
Z naszej szkoły w Ostojowie (gmina Suchedniów) dotarliśmy do Bodzentyna zaledwie po 20 minutach jazdy. Nie zdążyliśmy dobrze się rozsiąść w autokarze, a już trzeba było wysiadać. Ku naszemu zaskoczeniu zostaliśmy zakwaterowani w pokojach na "najwyższym poziomie", bo na ostatnim piętrze.  więcej
   

 

 

 

„Misja Przyroda-Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”
korzysta z dofinansowania
pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.Projekt edukacyjny Misja Przygoda - Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

(założenia projektu)

Założenia ogólne:
Celem projektu jest budowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze własnego regionu i Polski oraz akceptacji dla terenów chronionych: parki narodowe (PN) i obszary Natura 2000 (N2000). Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poznają bogactwo gatunkowe otaczającego ich środowiska przyrodniczego i praktyczne znaczenie pojęcia różnorodności biologicznej.
Realizacja zajęć odbywa się w trzech etapach. Etap I będzie realizowany bezpośrednio przed wyjazdem do parku narodowego. W ramach tego etapu uczniowie dowiedzą się o celach projektu, jego założeniach edukacyjnych, a także zostaną wprowadzeni w fabułę projektu. Ich zadaniem będzie natomiast przygotowanie informacji o parku narodowym, do którego udadzą się na zajęcia edukacyjne. Drugi etap to zajęcia edukacyjne w parku narodowym, realizowane w formule tzw. zielonej szkoły. Etap III, stanowiący kontynuację I i II etapu, będzie odbywał się w formie zajęć pozalekcyjnych w miejscu zamieszkania uczniów lub najbliższej okolicy szkoły. W jego ramach przewiduje się realizację projektów edukacyjnych oraz ogólnopolski konkurs prac projektowych, zgodnie z fabułą projektu.
Adresatami projektu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjów z gmin wiejskich i terenów wiejskich gmin miejsko – wiejskich z całej Polski. Zajęcia edukacyjne w ramach projektu będą prowadzone przez odpowiednio przeszkolonych nauczycieli oraz pracowników edukacyjnych parków w czasie pobytu na zielonej szkole w parku narodowym. Zajęcia będą miały formę, przede wszystkim, ćwiczeń i zabaw terenowych, w oparciu o przygotowany przez Fundację program edukacyjny (gotowe scenariusze zajęć).

 

Dodatkowe informacje:
  • -  miejsce realizacji: szkoła oraz baza dydaktyczna i zasoby parków narodowych;
  • -  czas trwania zajęć: I etap: – 2 godziny dydaktyczne – wprowadzenie do projektu; II etap – 5 dni (poniedziałek – piątek) w parku narodowym; III etap – 10 godzin dydaktycznych zajęć pozalekcyjnych w szkołach (po powrocie z wyjazdu);
  • -  jednostkowa liczba uczestników: 36 uczniów;
  • -  zakwaterowanie i wyżywienie: baza noclegowa parku narodowego lub komercyjna w okolicy parku narodowego.

 

 Założenia metodyczno-dydaktyczne oraz organizacyjne:

-  edukacja odbywa się (w dużej części) poprzez zabawę i ćwiczenia terenowe oraz pracę metodą projektu;
-  treści dydaktyczne mają strukturę modułów i są łatwe do adaptacji w zależności od potrzeb/wymogów danego parku/środowiska lokalnego;
treści modułów są zgodne z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego;
pracownicy parków, realizujący zajęcia bezpośrednio z uczniami oraz nauczyciele – opiekunowie projektu z ramienia szkoły otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne oraz są objęci bezpłatnymi szkoleniami z zakresu realizacji projektu;
w ramach projektu przewiduje się realizację II edycji (odrębnie dla szkół podstawowych i gimnazjów) ogólnopolskiego konkursu dla uczniów - uczestników projektu.;
nad prawidłowością wszystkich działań czuwa Komitet Sterujący, składający się z przedstawicieli m.in. Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
wyjazdy uczniów są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001r. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm.).

 

 

Podmioty uczestniczące w realizacji projektu i ich zadania:

Gmina:
·         wskazuje szkołę/szkoły do projektu,
·        
 wskazuje nauczyciela – koordynatora projektu oraz trzech opiekunów na czas wyjazdu edukacyjnego do parku narodowego,
·        
 dokonuje rekrutacji uczniów,
·        
 umożliwia skorzystanie z sal dydaktycznych podczas I i III etapu projektu,
·        
 współpracuje z Funduszem w zakresie organizacji zajęć.

 

Park Narodowy:
·          udostępnia bazę dydaktyczną,
·        
udostępnia – w miarę możliwości – bazę noclegową,
·        
 zapewnia prowadzących – wykładowców, ew. przewodników. 

Fundusz:

·        
 zleca opracowanie treści metodycznych i dydaktycznych,
·        
 koordynuje projekt,
·        
 organizuje wyjazd do parku narodowego, zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie podczas pobytu w parku narodowym.

Numer konta Rady Rodziców:

46  8520  0007  2001  0000  0316  0001

  1. Home
  2. Kontakt
  3. Portfolio
  4. Koncepcja
  5. Wesprzyj